MISIR MENŞELİ/ÇIKIŞLI SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNİN İTHALATINA YÖNELİK DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 21.03.2024/32496 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5) kapsamında Mısır menşeli/çıkışlı 5407 tarife pozisyonunda  yer alan bir kısım sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucatın ithalatına yönelik damping soruşturması açılmıştır.

Özetle;

Soruşturma konusu eşyalar için halihazırda Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Güney Kore, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak, Slovenya, Tayvan ve Tayland menşeli olanların ithalatında farklı oranlarda damping önlemi uygulanmaktadır. Son dönmemde özellikle Çin menşeli olanlara uygulanan damping önleminin, Mısır üzerinden yapılan ithalatla etkisiz kılındığına yönelik verilere binaen, Bakanlıkça re’sen inceleme başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında Tebliğ ekinde GTİP numaraları belirtilen eşyaların bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına, 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

Soruşturmaya ilişkin detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", " İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması", "Yürüyen Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

Türkiye’de yerleşik bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresine, yurtdışında yerleşik firma/kurumlar ise resmi görüşlerini fiziki ve elektronik ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

Soruşturma sürecindeki taleplerin alınacak karara etki etmesi ihtimali doğrultusunda, olası damping önleminden etkilenecek tarafların soru formlarına gerekli cevapları vererek bilgi/belge paylaşımı (işbirliği) yapmaları tavsiye edilmiştir.

Bakanlıkça soruşturma sürecinde geçici önlem uygulanmasına karar verilebileceği gibi, uygulamaya konulacak kesin önlemin geriye dönük olarak tatbik edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Bahse konu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

http://denetsel.com/SF/818/İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2024-5)

Tüm Haberler