BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK 7326 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 09.06.2020/31506 tarih/sayısında ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun No: 7326)’’  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük mevzuatı kapsamında yapılandırmaya konu olabilecek alacaklarla ilgili olarak;

Yapılandırma, 30 Nisan 2021 tarihinden (Bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlık bağlı idarelerince 6183 sayılı yasaya göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma, kesinleşmiş olmakla birlikte Yasanın yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklara da uygulanabilecektir.

Yapılandırma kapsamına giren kesinleşmiş alacaklarda vergi aslına bağlı olan cezalar tamamen silinecektir. Vergi aslına bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları baz alınacaktır. Bu husus ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler için de geçerli olacaktır.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın düzenlenen kesinleşmiş cezalarda %50, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesinleşmiş idari para cezalarında %70’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımı tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan Gümrük Vergilerinin %50’si ile isabet eden Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi halinde, kalan tutar (%50) ile, buna ilişkin düzenlenen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olup terkin veya tasdike ilişkin Karar olması halinde, Gümrük Vergilerinin %10’u ile Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi halinde, kalan tutar (%90) ile, buna ilişkin düzenlenen cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Şayet ihtilafa konu gümrük vergileri daha evvel ödenmiş ve sadece cezai tutar dava konusu edilmiş veya edilme aşamasındaysa cezanın tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına bağlı olmayan ve İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olan cezalarda Karar ve bulunduğu safhaya göre %10, %25 veya %50’sinin ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş ve İstinaf/Temyiz veya Karar Düzeltme aşamasında olan cezalarda Karar ve bulunduğu safhaya göre %5, %55 veya %30’unun ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, yayımı tarihinden önce başlanılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecek olup, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergilerin %50’si ile Yİ-ÜFE faizinin ödenmesi halinde kalan %50’lik kısım ile vergi aslına bağlı cezaların tahsili aranmayacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i, gümrüklenmiş değere ilişkin cezaların %15’i ile vergi aslının %50’si ile Yİ-ÜFE faizinin ödenmesi halinde bakiye tutar ve cezanın tahsilinden vazgeçilecektir. Bu husus Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup, Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da sonrasında gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları için de geçerli olacaktır.

Kanunun kapsadığı döneme ilişkin olup, Gümrük Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesine yönelik kolaylık getirilmiştir. Bu tür beyanlarda gümrük vergilerinin tamamı ile, Yİ-ÜFE faiz tutarının ödenmesi şartıyla para cezası tatbik edilmeyecektir.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, taksitlendirme talep edildiği durumlarda ilk taksitlerini 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin veya altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitle ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE hesaplamasında farklı katsayı oranları uygulanacaktır. Peşin ödeme söz konusu olduğunda, faiz tutarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun 9/9-b maddesinde ihdas edilen düzenleme ile, daha evvel yayımlanmış bulunan 7256 sayılı yapılandırma yasasını ihlal etmiş olanlara yönelik olarak devam eden borçlarının yeniden yapılandırılması imkanı getirilmiştir.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Yasada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve bu hususlarla ilgili ilgili idareye yazılı olarak irade beyanında bulunmaları gerekir. Bu bağlamda, vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmeyeceği gibi herhangi için icra takibi de söz konusu olmayacaktır.

Not:Resmi Gazetenin 27.08.2021/31581 tarih/sayısında yayımlanan 442o sayılı Karar ile, bu Kanunun 2,3,4,5,6,7,8 ve 10 maddesinde (6 ve 7 no’lu fıkralar hariç) belirtilen başvuru, bildirim, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Başvuru Süre uzatımı ( 4420 Sayılı Karar).pdf

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Tebliğ Ekleri


Tüm Haberler