2018 YILI ''CE'' TEBLİĞİ ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/9 )

Resmi Gazetenin 30.12.2018/30641 tarih/sayısında (Mükerrer) ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)kapsamında 2019 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar yeniden belirlenmiştir.

 

Geçmiş yıla ait 2018/9 (Mülga)sayılı Tebliği ile karşılaştırıldığında;

 

8415.10.90.00.11  GTİP kapsamında yer alan Ayrı elemanlı split-sitemlerden (Değişken debili (VRF) olanlar) yeni Tebliğe eklenmiştir.

8415.10.90.00.19  GTİP kapsamında yer alan Ayrı elemanlı split-sitemler (Diğerleri) yeni Tebliğe eklenmiştir

8415.90.00.90.02  GTİP kapsamında yer alan Split sistemlerin dış ünitelerinden (Değişken debili (VRF) olanlar) yeni Tebliğe eklenmiştir.

8415.90.00.90.09  GTİP kapsamında yer alan Split sistemlerin dış ünitelerinden (Diğerleri) yeni Tebliğe eklenmiştir.

 

8415.10.90.00.00  GTİP 2019 yılında Korelasyona uğraması nedeniyle yeni Tebliğden çıkarılmıştır.

8415.90.00.90.11  GTİP 2019 yılında Korelasyona uğraması nedeniyle yeni Tebliğden çıkarılmıştır

8479.89.97.90.00  GTİP kapsamında yer alan ve 84 fasılın başka pozisyonlarında yer almayıp kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar Tebliğden çıkarılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamaktadır.

 

Ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağından ithalatçı firmanın sisteme tanıtılmış olması, sistemde tanımlı olan firma ve yetki bilgileri geçerli/güncel olmalıdır.

 

Tebliğ’de A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur denilse de; Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilecektir.

 

Bu bağlamda Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatında geçerli/güncel ‘’EC Declaration Of Comformity’ Belgesi, Tip Onay Belgesi, Test Raporu, Kullanım Kılavuzu vs. teknik belgelerin olması önem arz etmektedir.

 

Sanayici firmaların ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere tebliğ kapsamında ithal edecekleri ürünler için, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapacakları başvurunun kabul görmesine müteakip, alınacak muafiyet yazısının sisteme tanıtılması halinde ithal edecekleri bu ürünler denetim kapsamı dışında olacaktır.

 

Geri gelen eşyalar için Tebliğ eki Taahhütnamenin verilmesi suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

 

Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir. 

 

İthal edilmiş ürünün sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

 

Tebliğin yayımından önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ. 2019-9)


Tüm Haberler