''CE'' İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2017/9)

CE işareti Taşıması gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimine ilişkin 2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Resmi Gazetenin 30.12.2016/29934 (Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanmıştır. 

Bahse konu Tebliğ sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamaktadır.

Ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacağından ithalatçı firmanın sisteme tanıtılmış olması, sistemde tanımlı olan firma ve yetki bilgileri geçerli/güncel olmalıdır.

Tebliğ’de A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur denilse de; Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde beyan edilen ürünler de fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Bu bağlamda Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatında geçerli/güncel ‘’EC Declaration Of Comformity’ Belgesi, Tip Onay Belgesi, Test Raporu, Kullanım Kılavuzu vs. teknik belgelerin olması önem arz etmektedir.

Sanayici firmaların ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere tebliğ kapsamında ithal edecekleri ürünler için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapacakları başvurunun kabul görmesine müteakip, alacakları muafiyet belgesi kapsamında ithal edecekleri ürünler denetim kapsamı dışında olacaktır.

Geri gelen eşyalar için Tebliğ eki Taahhütnamenin verilmesi suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir. 

Bahse konu Tebliğ 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yürürlük tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde 2016/9 (Mülga) Tebliğe göre yapılabilecektir. Keza, 2016/9 (Mülga) Tebliğde yer almayıp 01.01.2017 tarihi itibariyle bahse konu 2017/9 Tebliği kapsamına alınmış bulunan ürünlerin ithalatında (Korelasyona uğramış GTİP’ler hariç)  kırk beş günlük geçiş süreci baz alınarak bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

Tebliğ ve Tebliğ’ konu GTİP bazlı ürün listesi ekte sunulmuştur. 

EK 1 - CE İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ EKİ LİSTELER

EK 2 - CE İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2017-9)


          

Tüm Haberler