ÇİN, G. KORE, MALEZYA, TAYLAND VE TAYVAN MENŞELİ SENTETİK FİLAMENT İPLİKTEN DOKUNMUŞ MENSUCAT İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN DAMPİNG ÖNLEMİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 28.01.2021/31378 tarih/sayısında yayımlanan ‘’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3)’’ ile, daha evvel 2015/3 sayılı Tebliğ kapsamında Çin, G. Kore, Malezya, Tayland ve Çin Tayvan’ı menşeli olup, Tarife Cetvelinin 5407 pozisyonu altında kayıtlı sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (Giyim için olanlar) ithalinde uygulanmakta olan damping önleminin, ülke ve bir kısım üretici firma bazında farklı oranlarda uygulanmasına karar verilmiştir.

Özetle;

Damping önlemi giyim için olan eşyayı kapsamakta olup, 5 (Beş) yıl süre ile yürürlükte kalacağı öngörülmektedir.

İthalat esnasında ihtilaf yaşanmaması adına, geldiği ülkeye bakılmaksızın Tebliğ konusu eşyanın ithalatında menşe veya menşe ispat belgesinin ibrazı tavsiye edilmektedir.

Üretici firma bazında daha avantajlı damping oranlarının uygulanabilmesi için, usulüne uygun ve eksiksiz olarak doldurulmuş ‘’Üretici Belgesi (Producer Certıfıcate)’’ ibraz edilmelidir.

Bahse konu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-3)

2021-3 Sayılı Tebliğ eki


Tüm Haberler