GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER KAYITLI İHRACATÇI (REX) SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 16.06.2022/31868 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) ile, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulama esaslarında bir kısım değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Kayıtlı İhracatçı Sistemi için elektronik başvuru formları çıktılarıyla birlikte, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) yer alan sicil kaydının örneği İmza Sirkülerinin ibrazına gerek kalmaksızın, ihracat işleminin gerçekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla gönderilebilecektir

Düzenleme kapsamında Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) ilişkin şartları karşılayan ülkelerin sayısı 56’ya çıkarılmış olup (EK-1), anılan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe beyanının yapılabileceğinden bahisle, FORM A menşe belgelerinin kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanlarının sunulabileceği belirtilmiş olup, anılan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen ülkeler hariç olmak üzere, 02.08.2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından düzenlenmiş olan FORM-A Menşe Belgeleri 3 aylık geçiş süreci boyunca kullanılabilecek ve 02.08.2019 tarihi ile, bu maddenin yürürlüğe girdiği 16.06.2022 tarihi arasında usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerine sunulan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini koruyacaktır.

Düzenleme kapsamında revize edilen ‘’Menşe Beyanında Bulunacak Ülkeler (EK-1)’’ ekte sunulmuş olup, Form A Mense Belgesi Düzenleyebilecek Veya Mense Beyanında Bulunabilecek Ülkeler (Ek-2) ile, Sadece Form A Menşe Belgesi Düzenleyebilecek Ülkelere (Ek-3) ilişkin listeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

GTS Değişiklik - 6 No.lu Tebliğ.docx

Menşe Beyanında Bulunacak Ülkeler.pdf


Tüm Haberler