TRT GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 01.07.2017/30111 tarih/sayısında yayımlanan 7033 sayılı SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNun 26, 27 ve 28 maddeleri çerçevesinde 3093 sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanununda bazı değişikliklere gidilmiştir.

Getirilen düzenleme ile kanun kapsamında değerlendirilecek olan cihazlara ilişkin tanım görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihaz şeklinde genişletilmiştir.

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazların da kesinti kapsamında değerlendirilecektir.

Cihaz ifadesi; Asli fonksiyonu farklı olsa dahi dâhili tuner, internet veya başka bir yolla ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihazın bütününü ifade edecek şeklinde yeniden tanımlanmıştır.

Cep telefonları için %6, Bilgisayar/tablet bilgisayarlar için %2 şeklinde yeni kesinti oranları belirlenmiştir.

Taşıtlardaki bandrole tabi cihazların ayrıca tevsik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (ÖTV hariç) KDV matrahı, ithalatta ise beyannamenin (ÖTV hariç) KDV matrahı üzerinden; Kara taşıtları için %0,4, diğer taşıtlar için %0,01 oranında kesinti yapılacaktır.

Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dâhil) için kesinti oranı %10 olarak belirlenmiştir.

Kanunun 4. Maddesinde sayılan cihazların dışında kalan ve görsel/işitsel yayınları alabilen her türlü diğer cihazlar için kesinti oranı da %10 olarak belirlenmiştir.

Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin %2 tutarındaki pay’ın tahsilinden, Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı istisna tutulmuştur.

Kanunun 6/1maddesinde cihazın satış bedeli şeklinde belirtilen ceza tutarı, hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarı şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın devamındaki ‘’Cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için cihazın rayiç değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir’’ cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu Kanun ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan değişiklikler ek’te sunulmuştur. 

3093 SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNU

          

Tüm Haberler