BİR KISIM MAKİNE/TEÇHİZAT TELİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

3065 Sayılı KDV Kanununun Geçici 39. Maddesinde belirtilen makine/teçhizat teslimine yönelik KDV istisnası ile, 2018/11674 sayılı Karar’ın 4. Maddesi kapsamında Bakanlar Kurulunca KDV istisnasına konu GTİP numaraları belirtilen makine/teçhizatın teslimine yönelik usul ve esasların belirlendiği ‘’Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18)’’ Resmi Gazetenin 05.06.2018/30442 tarih/sayısında yayımlanmıştır.

Tebliğ Kapsamında,

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 01/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 01/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

Bakanlar Kurulu tarafından GTİP numaraları belirtilmiş bulunan yeni makina ve teçhizatın, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre, Sanayi Sicil Belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 tarihine kadar,

Müstesna kılınmıştır.

Tebliğ kapsamında istisnadan faydalanılabilmesi için bağlı bulunulan Vergi Dairesinden alınacak ve ekte örnekleri sunulan istisna belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabileceği gibi, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilebilecektir.

İstisna kapsamındaki makine/teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde istisna belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. Belgedeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm onaylanacaktır.

İstisna kapsamında alınan makine/teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde amacı dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.

TEBLİĞ EKLERİ (EK 26%2c EK 27%2c EK 28)

30.04.2018 TARİH%2c 2018-11674 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO. 18)


Tüm Haberler