İTHALAT TEBLİĞİ (2017/1)

Resmi Gazetenin 31.12.2015/29935 (Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliği, 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthali/ihracı belirli bir kural, kaide veya belirli kurum/kuruluşların iznine tabi eşyalar Tebliğ’de belirtilmiştir. 

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyalara ilişkin Ek-1 listede GTİP numaraları yer alan ve yatırım teşvik belgesi kapsamında olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyaların ithalinde, karşılarında gösterilen CIF birim kıymetten (Yurt dışı diğer giderler kalemi dahil) daha az CIF birim kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmeyecektir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda İthalat Rejim Kararının 2.  ve 7.  maddeleri kapsamında eşyanın CIF birim kıymetine bakılmaksızın ithaline izin verilmiştir.

Ek-2 liste kapsamında yer alan eşyaların sivil hava taşıtları ile bu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanların ithalinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranacaktır.

Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmeyen kullanılmış/yenileştirilmiş diğer eşyalar ile Ek-1’de yer almamakla birlikte, Ek-2’de yer alıp sivil hava taşıtları veya deniz taşıtlarında kullanılmaya mahsus olmayan eşyanın ithal edilebilmesi için İthalat Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. 

Bu kapsamdaki başvurular elektronik ortamda http://ith7.ekonomi.gov.tr üzerinden İthalat Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İthalat Genel Müdürlüğü, iç piyasa şartları, verimlilik ve eşyanın ekonomik ömrünü de dikkate alarak, 6 süreli izin belgesini elektronik veya fiziksel olarak düzenleyecektir. Bu belge üçüncü kişilere devredilemez. İthalat esnasında belge kıymetinden + %5 sapmaya müsaade edilebilecektir. 

Tebliğe konu kullanılmış/yenileştirilmiş eşyanın TAREKS sistemi üzerinden işlem görmesi ve TAREKS referans Numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesi gerekmektedir.

Geçici ithalat kapsamında yurda yeni ve kullanılmamış olarak geçici girişi yapılan eşyanın kesin ithalata dönüştürülmek istenmesi durumunda bu eşyaya, İthalat Rejimi Kararı 2 ve 7 mad. maddeleri çerçevesinde direkt olarak izin verilmiştir.

Geçici ithalat kapsamında yurda kullanılmış/yenileştirilmiş olarak geçici girişi yapılan eşyanın kesin ithalata dönüştürülmek istenmesi durumunda bu eşyaya CİF birim kıymetinin dikkate alınması ve TAREKS referans Numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesi şartı getirilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca geçmiş yıllarda olduğu üzere, eşyanın özelliği ve kullanım yerine göre ithali TCMB, Bankalar ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılabilen veya ithali Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Gübre ithalatı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün iznine tabi eşyalar ve GTİP numaraları da belirtilmiştir.

Son olarak, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük ve sıfır oranında gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamak amacıyla talep ettikleri eşyanın Askıya Alma Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste’ye dahil edilmesine yönelik taleplerine ilişkin açıklama, başvuru, müzakere ve itiraz süreçlerine ait takvim’e de yer verilmiştir.

Bahse konu Tebliğ ve ekleri ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - İTHALAT TEBLİĞİ ( 2017-1 )

EK 2 - İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT 2017-1)

            

Tüm Haberler