BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7020 NO'LU KANUN

Resmi Gazetenin 27.05.2017/30078 tarih/sayısında yayımlanan ‘’BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Kanun No: 7020)’’  ekte sunulmuştur. Gümrük mevzuatı kapsamında yapılandırmaya konu olabilecek alacaklarla ilgili olarak;

Yapılandırmaya konu alacağın 31/03/2017 tarihinden (Bu tarih dâhil) önceki beyanlara dayalı olması gerekmektedir.

Yapılandırma, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri (GTB tarafından tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve mali yüklerin tümü), idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma, kesinleşmiş olmakla birlikte, Yasanın yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklara da uygulanabilecektir.

Yapılandırma Yasasının yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş/ödeme süresi geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine; Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,  alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla; Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı, bu Yasanın yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yasanın yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Yasanın yayımı tarihi itibarıyla eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, Bu Yasanın yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Talep edilmesi halinde ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında, konusuna göre yukarıdaki paragraflarda belirtildiği şekliyle işlem tesis edilecektir.

Yapılandırma ilişkin Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Yasada öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması halinde bahse konu alacakların yapılandırılması mümkündür.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/06/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, taksitlendirme talep edildiği durumlarda ilk taksitlerini 31/08/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan tutarın tamamının peşin olarak ödenmesi hâlinde, ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Keza, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Yasada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları gerekmekte olup, bu hususlarla ilgili  yazılı olarak irade beyanında bulunmaları şartı getirilmiştir. Bu bağlamda, vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmeyeceği gibi herhangi için icra takibi de söz konusu olmayacaktır. Ancak vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin geri alınması söz konusu olmayacaktır.

Yapılandırmanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kamu idareleri yetkili kılınmış olup, uygulamaya ilişkin Tebliğ, Genelge vs. mevzuatların yayımlanmalarına müteakip ilave bilgilendirmeler yapılacaktır.

ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR
Vergiler/Gümrük Vergi Asılları Vergi aslına bağlı kesilen cezalar
Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’si Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının % 50’si
İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 70’i
Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan faiz tutarı Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacaklar

 

 

YAPILANDIRMA KANUNU (Kanun No. 7020)


Tüm Haberler