BİR KISIM GÖZLÜK, GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ İLE GÖZLÜK AKSAMLARININ İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 01.06.2017/30083 tarih/sayısında yayımlanan 2017/1310 sayılıİthalat Rejimi Kararına Ek Karar gereğince; Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9003 ve 9004 pozisyonlarında yer alan gözlük çerçeve ve aksamları ile bir kısım gözlüklerin ithalatında %29,8 oranında İlave Gümrük Vergisi alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda;

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Güney Kore, Morityus ve Malezya menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir. 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir. 

Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmediği durumlarda, gümrük idareleri menşe araştırması yoluna gidebilecektir.

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin gümrük gözetimi altındayken gümrük vergisi ödenerek, A.TR Belgesi eşliğinde AB ülkelerine ihracatında İlave Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmayacaktır.   

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bahse konu Karar ek’te sunulmuştur.

BİR KISIM GÖZLÜK, GÖZLÜK ÇERÇEVE VE AKSAMLARININ İTHALİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI


Tüm Haberler