YYS - AEO

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ (YYS) VE STATÜ ÇEŞİTLERİ

Firmaların gümrük işlemlerinde kolaylıklar ve ayrıcalıklar tanıyan bir statü belgesidir.  21.02.2020 tarihinde yapılan değişiklikle 3 farklı statü ortaya çıkmıştır.

1. Temel YYS

2. YYS-II

3. YYS-I

.

AVANTAJLARI

Uluslararası geçerliliği de olan YYS- AEO (Autorized Economic Operator) Belgesi ile gümrük idareleri büyük oranda görünmez hale gelmekte, gümrük beyannamesi elektronik ortamda gümrüğün sistemine gönderilmekte, YEŞİL HAT’a düştüğünde vergiler banka kanalıyla doğrudan ödenerek ithalat işlemi tamamlanmaktadır. Bu işleme ilişkin süre ise firmanın karar mekanizmasına bağlı olarak yaklaşık 10 ilâ 30 dakika arasındadır. Böylelikle firmalara operasyonlarını etkin yürütme açısından ciddi bir zaman ve dolaylı olarak maliyet avantajı yaratmaktadır. 

YYS Yeşil Hat uygulamasıyla aşağıdaki giderlerde ciddi oranda tasarruf sağlanmaktadır.

 • Ardiye giderleri
 • Demuraj giderleri
 • Mesai ödemeleri
 • Analiz bedelleri
 • Yolluk ücretleri
 • Gümrük Müşavirlik ücretleri

Ayrıca YYS sahibi firmalar, Meclis gündemindeki yeni Gümrük Kanunu taslağına göre;

Kayıt yolu ile beyan uygulaması ile her bir dış ticaret işlemi için beyanname verilmeyerek ay sonlarında tek bir beyanname verilebilecektir. Ayrıca vergiler de bir sonraki ay ödenebilecektir. Böylelikle eşyanın ithal anında itibaren vergilerin ödenmesi yaklaşık iki ay ötelenmiş olacak. Bu durum da finansman açısından avantaj sağlayacaktır.

VIP Gümrükler uygulaması ile Türkiye genelinde tüm ithalat ve ihracat işlemleri merkezin bulunduğu tek gümrük idaresinden yapılabilecektir.

Yakın zamanda Güney Kore ile yapıldığı gibi orta vadede diğer ülkelerle de karşılıklı tanıma anlaşmaları yapılarak, YYS belgeleri başka ülkeler gümrüklerinde de tanınma imkanına sahip olacaktır.

Süreçle birlikte, Yetkilendirilmiş Yükümlü olan firmalar ile olmayan firmalar arasında eşyanın gümrükten çekilmesinde önemli maliyet ve operasyonel farklılık oluşmuştur. Rekabetin giderek arttığı, küresel oyuncuların öne çıktığı bu sistemde, orta ölçekteki oyuncuların da kurumsal yapılarını güçlendirerek YYS belgesini almaları geri kalmalarını önleyecek, rekabet güçlerini artıracaktır.

.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Temel YYS: En az 3 yıldır faaliyet gösteren ve bir yıl içerisinde en az 100 adet gümrük beyanı (ithalat, ihracat, antrepo, transit, özet beyan, T1, T2 vb.) işlem gören ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan firmalar başvurabilir.

 • 5 Milyon USD ihracat / 20 Milyon USD ithalat ve ihracat / 20 Milyon USD ithalat
 • AR-GE merkezine sahip olmak
 • Kapasite raporuna, ekspertiz raporuna sahip olmak
 • Uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip olmak

YYS-II: Temel YYS şartlarına ek olarak imalatçı olup yıllık 5 milyon USD ihracat yapmış veya 1 Milyon USD ihracat yapmış ve 30 çalışan istihdam etmiş firmalar başvurabilir.

YYS-I: Temel YYS şartlarına ek olarak imalatçı olup yıllık 10 milyon USD ihracat yapmış veya 5 Milyon USD ihracat yapmış ve 50 çalışan istihdam etmiş firmalar başvurabilir.

.

BAŞVURU SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ

YYS Başvurusu, içinde birçok kritik süreci barındıran bir süreçler bütünüdür. Başvuru sürecinde özellikle ISO belgelerinin güncellenmesi, YMM raporunun temin edilmesi gibi birçok sair mevzuattan etkilenen adımlar mevcuttur. Bu nedenle başvuru belgelerinin de Yönetmelikle belirlenen esasları içerecek şekilde, Soru Formunun doldurulması çalışmalarıyla eş zamanlı olarak hazırlanması önem arz etmektedir.

İlgili Bölge Müdürlüğü’ne Yapılacak Başvuru Sırasında İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu
 • Soru Formu
 • Adli sicil belgeleri/Beyan formları
 • Vergi borcu olmadığını gösterir yazı
 • SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı
 • Mali durumunu gösteren YMM Raporu
 • Güncel imza sirküleri
 • ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde 13.01.2018 tarihinde yapılan değişikliğe göre; anılan belgelerden başvuru formu, soru formu ve YMM Raporu e-imzalı olacak şekilde elektronik ortamda sunulmalıdır. Soru formuna dayanak oluşturan eklerin de üst düzey bir yönetici tarafından ıslak imzalanması ve bu şekliyle elektronik ortamda sunulması gerekmektedir. Adli sicil belgeleri/beyan formları başvuru tarihinden en fazla iki ay önce, vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair yazılar en fazla bir ay önce alınmış olmalı ve barkodlu/referans numaralı biçimde elektronik ortamda sunulmalıdır. Bunun yanı sıra başvuruda başvuru sahibi firmanın güncel imza sirküleri ve geçerli ISO 9001, ISO 27001 belgeleri de hem elektronik hem fiziki ortamda sunulmalıdır.

.

TESİSLERİN GAP (MEVCUT DURUM) ANALİZİ

Ticaret Bakanlığı Müfettişi tarafından gerçekleştirilecek denetim sırasında yerinde incelenecek fiziki yapı ve uygulamaların soru formunun doldurulması aşamasında yerinde incelenmesidir.

YYS Projeler Lideri tarafından gerçekleştirilecek GAP Analizi; arşiv, yükleme boşaltma bölgeleri, genel tesis güvenlik noktaları, üretim, depo vb. eşya ve belgelerin yer aldığı hassas nitelikteki alanların fiziki yeterliliğinin incelenmesinin yanı sıra söz konusu hassas alanlardaki uygulamaları da kapsamaktadır.

İncelemeler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve iyileştirme önerileri birlikte değerlendirilerek raporlanır.

.

YERİNDE DENETİME HAZIRLIK TOPLANTILARI

Aday firmanın soru formu Ticaret Bakanlığında görevli Uzman tarafından onaylayarak Teftiş Kurulu’na sevk etmesini takiben ortalama 8 hafta içerisinde yerinde denetimi yapacak Bakanlık Müfettişleri yerinde denetim amacıyla aday firma ile iletişim kurmaktadır. Müfettişler ortalama 4 iş günü öncesinde aday firmaya yapacakları ziyaretle ilgili bilgilendirme yapmaktadır. Yerinde Denetime Hazırlık Toplantısı için en uygun zaman başvuru dosyasının Teftiş Kurulu’na sevk edildiği bilgisinin alındığı dönemdir.

Anılan toplantıda aday firmayı tanıtan, güvenlik standartlarının ve kayıt sisteminin güçlü yapısını açıkça ortaya seren ve canlı örneklere haiz sunumların hazırlanmasına ilişkin destek verilmektedir.

Ayrıca denetim ile görevli Müfettiş’in ağırlanması, denetim sürecinde kendisine eşlik edecek kişilerin belirlenmesi ve zayıf yönlerin tekrar gündeme getirilmesi sağlanmaktadır.

.

NEDEN DENETSEL?

DENETSEL olarak risk ve fayda analizi çerçevesinde işletmelerin strateji ve hedeflerine destek olmak amacıyla uygun rasyonel çözümler üretiyoruz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi (YYS/AEO)’nin alınması, belgenin korunması, sağlanan yetki ve kolaylıkların devam ettirilmesi zorlu ve meşakkatli bir süreçtir. Denetsel bu süreci uzman kadrosuyla en iyi şekilde yönetmektedir.

Bu bağlamda, başlangıç toplantısından belgenin basılarak fiziki olarak teslim alınmasına kadar olan tüm süreç Türkiye genelinde 20’den fazla firmanın proje sürecini -hiçbir projede ret dönüşü almadan- yönetmiş YYS Projeler Lideri tarafından firmanızın yükünü en aza indirecek şekilde bizzat planlanır, organize edilir ve yönetilir.

Bu süreçte YYS Projeler Lideri başta Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri olmak üzere, belge sahibi firmaların izleme, sonradan kontrol ve Yıllık Faaliyet Raporu gibi zorunlu düzenlemeler hakkında da bilgilendirmeler yapar.

Dolayısıyla YYS Belgesinin edinilmesi ve devamına ilişkin koşulların güncel olarak takip edilmesi ile farkındalığın devamına yönelik etkin ve profesyonel danışmanlık desteği sağlanır.