ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7153 NUMARALI KANUN

Resmi Gazetenin 10.12.2018/30621 tarih/sayısında yayımlanan ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe giren ekli Çevre Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7153) ile, 2872 sayılı Çevre Kanununa ‘’Geri Kazanım Katılım Payı’’ başlıklı 11 numaralı EK MADDE tahsis edilerek, ekli (1) Sayılı Liste kapsamı eşyanın ithalatında TL cinsinden tahsil edilecek pay tutarları belirlenmiştir.

 

Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

 

Listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecektir.

 

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilecek olup, beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenecektir.

 

Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için katılım payından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınacak olup, muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecektir.

ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (KANUN NO. 7153)

1 SAYILI LİSTE


Tüm Haberler