2024 YILINA AİT ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2023/32416 (4.Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan ‘’Araç Parçalarının İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2024/25)’’ ile sadece araçlarda kullanılan bir kısım aksam, parça ve teçhizatın 2024 yılında Serbest Dolaşıma girişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ kapsamında özetle;

Önceki yıla ilişkin Tebliğ ile kıyaslandığında GTİP ve ilgili teknik düzenlemelerde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamakla birlikte, ihracına müteakip geri gelen eşya için aranan Taahhütname (EK-3) ibrazı yeni Tebliğin ekinden çıkarılmıştır.

Tebliğ eki listede olup, serbest dolaşıma konu eşyaların uygunluk denetimi TAREKS üzerinden yapılacaktır.

GTİP olarak Tebliğ’in 1 numaralı ekinde yer almakla birlikte, ilgili regülasyon veya teknik düzenlemelerin kapsamına girmeyen ürünler kapsam dışı olarak addedilecektir.

Tebliğ konusu eşyaları üretiminde girdi olarak kullanan sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçilerin, yapacakları başvurularının Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, Tebliğ hükümlerinden muafiyet söz konusu olabilecektir. Keza, AQAP Belgesine haiz sanayicilere bu belgeyi TAREKS sistemine tanıtmaları durumunda yıllık bazda muafiyet hakkı tanınacaktır.

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde posta/hızlı kargo yoluyla gelip ticari mahiyet arz etmeyen eşya, yolcu beraberi eşya, şahsi, eğitim, bilim, kültürel ve tedavi amaçlı vs. ithalatlar denetime tabi tutulmayacaktır.

Risk analizi çerçevesinde sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen eşyalara ait Özet Beyan/Taşıma Belgesi/SBİF/Antrepo Bey./Geçici İth. Bey., Fatura/Proforma Fatura, Tip Onay Belgesi (Tercüme edilmiş)’nin sisteme yüklenerek ibrazı zorunludur. Keza, gerek görülmesi halinde ilave bilgi/belge de istenebilecektir.

Eşyanın ithaline izin verilmesi veya TAREKS referans numarasının oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmeyeceği için, Tebliğ kapsama ithal edilecek eşyaların ilgili teknik düzenlemelere uygun olması önem arz etmektedir.

A.TR Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlar, risk analizi çerçevesinde istisnai olarak fiili denetime yönlendirilebilecektir.

Tebliğe aykırı hareket eden veya yanlış/yanıltıcı beyanda bulunanlara fiilin niteliğine göre, Gümrük mevzuatı ve diğer Kanunlarda belirtilen cezai hükümlerin yanında, kullanıcı yetkisinin askıya alınması ile firmanın belirli bir süre ve yüksek oranda fiili denetime yönlendirilmesi şeklinde müeyyidelerin tatbik edileceği belirtilmiştir.

01.01.2024 tarihinden önce sevk ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı, 29.02.2024 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/25 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi 2024-25).docx

Tüm Haberler