FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 2187 SAYILI KARAR YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 04.03.2020/31058 tarih/sayısında yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187) ile, Her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, eşya tanımı ve GTİP numaraları yeniden belirlenmiştir. Karar kapsamında;

- Bahse konu materyaller ve teknik cihazların üretimini yapanların ay içinde yapılan satışlar için, takip eden ayın en geç on beşinci gününe kadar ödemeyi yapmaları ve aylık üretim miktar/bedeline ilişkin liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığına dair belgeleri üçer aylık dönemlerle Bakanlığına bildirmeleri,

- Serbest dolaşıma girişin söz konusu olduğu durumlarda, beyannamenin tescil tarihinden önce ödemeyi yaparak gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmeleri gerekmektedir.

Süresi içerisinde yatırılmayan veya eksik yatırıldığı tespit edilen meblağların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edileceği ve bahse konu Kararın yayımını izleyen 15 inci günde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

2187 Sayılı Karar

Tüm Haberler