GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 03.01.2023/32062 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile gümrük uygulamalarına yönelik bir kısım değişikler yapılmıştır.

Düzenleme kapsamında özetle;

Yönetmeliğin İstisnai Kıymetle Beyan başlıklı 53. maddesine eklenen 6 numaralı fıkra ile, Beyannamenin tescil tarihinde mevcut bilgi ve belgelere göre beyanda bulunulmakla birlikte, tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri vs. KDV matrahına yönelik unsurların muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulmasına imkan tanınmıştır.

01.02.2023 tarihi itibariyle Antrepo beyannameleri sadece elektronik ortamda verilecektir.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin kapsamlı teminat izni vermek için yetkilendirilebilecektir.

Şartlı Muafiyet sisteminin kullanıldığı Dahilde İşleme Rejiminde 3 (üç) ay, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejiminde ise bir ay içerisinde rejimin kapatılması için başvuru yapılabilecektir.

Serbest Bölgedeki eşya için, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilmesine ilişkin beyanname verilmekle birlikte, Kanunda belirtilen süre içerisinde gümrük işlemlerinin bitirilmemesi durumlarında, aşılan her gün için G.K. 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırmasına gidilen hallerde beyana göre yapılan vergi tahakkukları ile, gümrükçe tahakkuk ettirilen tüm vergilerin arasındaki farkın teminata bağlanması şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Düzenlemelere ilişkin yürürlük tarihleri karşılaştırma tablosunda belirtilmiştir.

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.docx

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karşılaştırma Tablosu.pdf


Tüm Haberler