GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

 

Resmi Gazetenin 03.05.2023/32179 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Onaylanmış kişi statüsü Belgesi (OKSB) başvurularında yetkili kişilerin adli sicillerine yönelik olarak bazı Kanunlardaki müeyyideler eklenerek kapsamı genişletilmiştir.

İthalat Rejimi Kararı listelerinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkeler için öngörülen gümrük vergisi oranının, Diğer Ülkeler (D.Ü.) sütununda gösterilen gümrük vergisi oranından yüksek olması halinde, eşyanın DTÖ üyesi ülke menşeli olduğunu tevsik edici menşe şahadetnamesinin ibrazı zorunlu kılınmıştır.

Nihai Kullanım İznine tabi eşyada izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesine müteakip otuz gün içinde izni veren gümrük idaresine müracaatta bulunulmaması halinde, eşyaya ilişkin indirimli veya sıfır vergi oranının uygulanması nedeniyle alınmamış olan fark vergilerin tahsil edileceği belirtilmiştir. Ancak izin kapsamındaki eşyaya ilişkin olarak alınmış bir teminat olmaması halinde, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreden sonra izin hak sahibi tarafından Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince (YGM) düzenlenmiş raporun ilgili gümrük idaresine sunulmasına kadar geçen her gün için usulsüzlük cezası (GK 241/1) uygulanacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği Ek-82’nin 37 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

İhracat & ithalat beyannamelerindeki Mali sorumlu kişi başlıklı 9 numaralı kutunun doldurulması kullanıcılar açısından ihtiyari kılınmış, 54 no.lu kutuda beyanda bulunan kişi veya temsilcisinin adı soyadı ve imzasıyla birlikte beyanın verildiği yer ve tarihin yazılacağı belirtilmiştir.

Usulsüzlük cezasının tatbikine yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 82 numaralı ekinde düzenlemeler yapılarak, beyannamenin Gümrük Yönetmeliği Ek-14’e uygun olarak doldurulmasındaki maddi hatalarda, ihtiyari olduğu belirtilen alanlar istisna kılınmıştır.

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.docx

Karşılaştırma Tablosu.pdf


Tüm Haberler