KAYDA TABİ TABİ BİR KISIM TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VB. EŞYASININ İTHALİNDE UYGULANMAKTA OLAN 25 KG MUAFİYET UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 02.06.2020/31143 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ çerçevesinde, bir kısım tekstil, konfeksiyon, deri vb. eşya ithalinin kayda alınmasına yönelik brüt 25 kg muafiyeti uygulamasında değişikliğe gidilmiştir. Özetle;

- Değişiklikten önceki muafiyet uygulanmasında, beher gümrük beyannamesinin esas alınması şeklindeki düzenleme bir özet beyan, TIR Karnesi veya transit beyannamesi olarak değiştirilmiştir.

- Dolayısıyla, muafiyet uygulamasından yararlanılabilmesi için sevkiyat evraklarının bu düzenlemeye uygun olarak tanzim edilmesi esastır.

- Gerek görülmesi halinde, Kayıt Belgesi Başvuru Formuna eklenmek üzere Tebliğ Ek’inde yayımlanan ‘’İhracatçı - Üretici Bilgi Formu’’nun talep edilebileceği belirtilmiştir.

- Bahse konu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2019-1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

EK (İHRACATÇI - ÜRETİCİ BİLGİ FORMU)


Tüm Haberler