2020 YILI İTHALAT REJİM KARARI, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ VE KORELASYON TABLOSU

Resmi Gazetenin 30.12.2019 tarihli 1. Mükerrer sayısında İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951), 31.12.2019 tarihli 3. Mükerrer sayısında da İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964) yayımlanmıştır.

2020 yılına ait Tarife Cetvelinin yayımlanması neticesinde Korelasyona (Değişiklik) uğramış eşyalara ilişkin tablo ekte sunulmuştur.

2020 yılına ait İthalat rejim Kararı ekindeki listeler ve ekler yeniden belirlenerek yayımlanmıştır

İlave Gümrük Vergilerinin (İGV) alınmasına yönelik ‘’İthalat Rejim Kararlarına Ek Karar’’ların uygulanmasına devam edilecektir.

Serbest bölgelere/antrepoya alınan ya da Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak AB ülkelerine ihracı halinde, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında; 

  • Karar’ın 3 maddesinde, ithal ülke ve eşyasına bu Karar kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılarak daha düşük olan gümrük vergisi oranının tatbik edileceği,
  • Kararın Geçici 2. Maddesinde de Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında 01.1.2017-31.12.2019 tarihleri arasında AB ülkelerine yapılmış olan ihracatta, varsa Telafi Edici Verginin (TEV) hesaplanmasında, anılan dönemde bu verginin hiç ödenmemiş veya 3 üncü madde çerçevesinde ödenmiş olması kaydıyla 3 üncü madde hükümlerinin tatbik edileceği edilmiştir.

Karar’ın geçici 1. Maddesi kapsamında Gümrük Vergisi yükselen eşyalar için; 01.01.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde (Özet Beyanı verilenlerin de, en geç 31.03.2020 tarihinde ilgili ithalat beyannameleri tescil edilmelidir), İthalat Rejim Kararına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

Bahse konu Kararlara Resmi Gazetenin ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191230M1-1.pdf  &  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M3-1.pdf ) mükerrer arşivi link’leri üzerinden ulaşılması mümkündür.

Denetsel 2019 - 2020 Korelasyon


Tüm Haberler