İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KAPSAMI EŞYALARIN A.TR BELGESİ EŞLİĞİNDE YAPILACAK İTHALATINDA İHRACATÇI BEYANI/EXPORT DECLARATION

Resmi Gazetenin 30.12.2017/30286 tarih/sayılı Mükerrer sayısında yayımlanan ekli İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat:2017/4) ile;

 

GTİP itibariyle İlave Gümrük Vergisi kapsamına girmekle birlikte, AB ve Türkiye menşeli olan eşyaların A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak ithalatında ekli örneğe uygun ihracatçı beyanı/export declaration ibrazı halinde, Menşe Şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanının ibrazı aranmayacaktır.

 

Tebliğin yayımını takip eden 60’ıncı gün yürürlüğe girecek uygulama öncesinde, A.TR Belgesi eşliğinde yapılacak bu kapsamdaki ithalatlar için menşe tevsiki aranmayacak olup, anılan tarihten sonra gümrük idareleriyle menşe ihtilafı yaşanmaması adına getirilen düzenlemeye riayet edilmesi önem arz etmektedir.

İHRACATÇI BEYANI - EXPORT DECLARATION

İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT. 2017-4)


Tüm Haberler