2020 YILI CE DENETİMİNE TABİ EŞYALARA İLİŞKİN ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/9 ) YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 27.12.2019/30991 tarih/sayısında (Mükerrer) ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)kapsamında 2020 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar belirlenmiştir.

Eşya tanımı ve GTİP bazında geçen yıla ait 2019/9 (Mülga) sayılı Tebliği ile ait olunan yönetmelikler bazında karşılaştırmanın yapıldığı tablo ekte sunulmuştur.

Bahse konu Tebliğ, sadece serbest dolaşıma konu edilecek ürünleri kapsamakta olup, eşyaların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında TAREKS’te beyan edilen eşyalar için TAREKS referans numarasının doğrudan oluşturulması esas olmakla birlikte, risk analizine göre yapılacak değerlendirmede bu eşyaların de fiili denetime yönlendirilmesi ihtimal dahilinde olacağından, Tebliğ kapsamındaki eşyaların ithalatında geçerli ve güncel ‘’EC Declaration Of Comformity’ Belgesi, Tip Onay Belgesi, Test Raporu, Kullanım Kılavuzu vs. teknik dokümanların tedarik edilmesi önem arz etmektedir.

Sanayici firmaların ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere tebliğ kapsamında ithal edecekleri ürünler için, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapacakları başvurunun kabul görmesine müteakip, alınacak muafiyet yazısının sisteme tanıtılması halinde ithal edecekleri bu eşyalar denetim kapsamı dışında olacaktır.

Geri gelen eşyalar için Tebliğ eki Taahhütnamenin verilmesi suretiyle ürünler denetime tabi tutulmaksızın ithal edilebilecektir.

Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcı/firmaların yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınabileceği gibi, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecektir. 

İthal edilmiş eşyanın sonradan yapılan kontrollerde Tebliğ kapsamında denetime tabi olduğunun tespiti halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilecektir. Bakanlığın ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilecektir.

Tebliğin yayımından önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan eşyaların ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9 (Mülga) hükümlerine göre sonuçlandırılabilecektir.

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9 (Mülga) kapsamında olmayıp bu yıl itibariyle 2020/9 Tebliğ kapsamına alınan GTİP’ler kapsamındaki eşyaların ithalatında 45 (Kırkbeş) gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

2020 yılı için ECO-DESIGN ve Enerji Verimliliği Yönetmeliklerine eklenen ürünlere ilişkin uygulama Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte başlayacak olup, bu tarihin TAREKS’te ilan edileceği belirtilmiştir.

 “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ. 2020-9)

2020-9 CE TEBLİĞİ LİSTELERİ

2020-9 Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-2020 Karşılaştırma Tablosu


Tüm Haberler