TRANSFER BİLDİRİM FORM'LARININ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI

İthalat bedelinin yurt dışına transfer edilmesine yönelik olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ekli 03.11.2017/2017-20 tarih/sayılı Genelge çerçevesinde; Transfere ilişkin bilginin banka tarafından elektronik olarak Bakanlık sistemine aktarılması, aktarılan ithalat bedeli transferine ilişkin bilgilerin ithalat beyannameleriyle elektronik ortamda ilişkilendirilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir. Bu bağlamda;

 

İthalat işlemlerine ilişkin transferler (Serbest Bölgelerden yapılan ithalatlar dahil), antrepo veya geçici depolama yerinde devir alınan eşyalara ilişkin verilecek ithalat beyannameleri, G.Y. 53 maddesi kapsamında istisnai kıymetle yapılacak beyana konu transferler Genelge kapsamına alınmıştır.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile bankalar arasında imzalanan/imzalanacak protokol çerçevesinde yapılan transfere ilişkin bilgiler elektronik ortamda Bakanlığa iletilecektir.

 

İthalata ilişkin faturanın transfer işleminin yapıldığı tarihten önce düzenlenmiş olması halinde, yükümlü tarafından fatura tarih ve sayısı, eğer orijinal fatura henüz düzenlenmemiş ise, proforma fatura tarih ve sayısının bankalara iletilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Farklı döviz kaynağı veya türüne ilişkin transfer söz konusu ise, ayrı ayrı Transfer Bildirim Formları düzenlenecektir.

 

Bakanlık sistemi tarafından her bir Transfer Bildirim Formu için 23 haneli ayrı bir referans numarası/ID üretilmesine müteakip, ilgili banka tarafından yükümlüye verilecektir. Bakanlık tarafından verilen ID numarasının beyannamenin 44 numaralı hanesinde beyan edilmesi gerekmektedir.  Bir Belge ID transfer tutarını geçmemek kaydıyla birden fazla beyannamede kullanılabileceği gibi, aynı gümrük beyannamesinde birden fazla Belge ID kullanılabilecektir. Belge ID kullanılması durumunda ayrıca kâğıt ortamda Transfer Bildirim Formu aranmayacaktır.

 

Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere yapılan (Türkiye dışına) ithalat bedeli transferleri ile söz konusu işlemlere ilişkin Türkiye’deki banka şubesinden transfer yapılması durumunda elektronik ortamda Transfer Bildirim Formu (Belge ID) üretilmeyerek, Transfer Bildirim Formu’nun kâğıt ortamında düzenlenmesine devam edilecektir. Antrepo/geçici depolama yerinde yapılan devir işlemlerinde KKDF doğmaması için, devreden firmanın yurtdışına yapmış olduğu transfere ilişkin bankadan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Beyannamenin tescili esnasında KKDF tahakkukunun söz konusu olması hallerinde, ödeme şekli de baz alınarak sistem tarafından hesaplamalar yapılacaktır. Eşyanın KKDF’ye tabi olmaması durumlarında beyannamenin 44 numaralı hanesine ilgili yasal düzenlemenin sayı/tarih/madde numarası yazılması gerekmektedir.

 

Belge ID üretilmesine müteakip bir masraf veya komisyon ortaya çıkmışsa, evvela ilgili banka tarafından sistem üzerinde ilgili Belge ID’nin herhangi bir beyannamede kullanılmadığı sorgulanacaktır. Eğer herhangi bir beyannamede kullanılmamışsa iptal edilerek yeni Belge ID üretilecektir. Ancak ilgili Belge ID herhangi bir beyannamede kullanılmış ise, banka tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne bildirim yapılacaktır. Bu bağlamda, sonradan ortaya çıkacak veya çıkması muhtemel banka masraf/komisyonlarının beyannamenin tescilinden önce iyi analiz edilmesi, buna rağmen böyle bir durumla karşılaşılması hallerinde ilgili banka tarafından gümrüğe bildirim yapılmadan önce, bu bilginin firmalara paylaşılarak kendiliğinden gümrüğe beyan yapılması (G.K. 234/3) önem arz etmektedir. Böylelikle tatbik edilecek müeyyide hafifletileceği gibi, risk kriterlerine olumsuz etki söz konusu olmayacaktır.

 

Genelgenin yayım tarihi itibariyle sistemi kullanma altyapısına haiz olan bankalarca, peşin ithalat transferlerine ilişkin transfer bildirim formları elektronik ortamda Bakanlık sistemlerine aktarılacaktır. Bu bağlamda üretilecek Belge ID’nin gümrük beyannamesinde beyan edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bahse konu uygulamaya geçilmesinden sonra Bakanlıkça belirlenecek tarihten itibaren uygulamaya geçemeyen bankalar tarafından ithalat transferlerine ilişkin kâğıt ortamda düzenlenen Transfer Bildirim Formlarına ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında gümrük idaresince ilgili bankadan teyit alınmak suretiyle gümrük işlemleri ikmal edileceği belirtilmiştir. Bahse konu teyid işlemleri/prosedürü gümrük işlemlerinin uzamasına sebebiyet verebilecektir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne haiz firmalar için teyid işlemlerinin nasıl/hangi aşamada yapılacağına dair bir izahat yapılmamıştır.

 

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında; Yayımlanmış bulunan mevzuatın çalışılan bankalarla paylaşılarak analiz edilmesi ve bundan sonra yapılacak ithalat transferlerinde ilgili fatura/proforma fatura ile Belge ID numarasının ilişiklendirilmesi, toplu veya avans şeklinde yapılacak ödemelerde de bu hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda KKDF’ye tabi işlemlerde transfer yapılmış olsa dahi, ilişik kurulamadığı durumlarda gümrük idareleriyle ihtilafa düşülüp, müeyyide ile karşı karşıya kalınması ihtimal dahilindedir.

 

 TRANSFER BİLDİRİM FORMLARININ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI (2017-20 GENELGE)

 


Tüm Haberler