BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK 7256 SAYILI KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 17.11.2020/31307 tarih/sayısında ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 7256)’’  yayımlanmış olup, Gümrük mevzuatı kapsamında yapılandırmaya konu olabilecek alacaklarla ilgili olarak özetle;

Yapılandırma, 31.08.2020 tarihinden (Bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve Bakanlık bağlı idarelerince 6183 sayılı yasaya göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

Yapılandırma, kesinleşmiş olmakla birlikte, Yasanın yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklara da uygulanabilecektir.

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş, ödeme süresi henüz geçmemiş gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu husus ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler için de geçerlidir.

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmayan kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmaya ilişkin hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, taksitlendirme talep edildiği durumlarda ilk taksitlerini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin veya iki, altı, dokuz ve oniki taksitle ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE hesaplamasında farklı katsayı oranları uygulanacaktır.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Yasada belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve bu hususlarla ilgili ilgili idareye yazılı olarak irade beyanında bulunmaları şartı getirilmiştir. Bu bağlamda, vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmeyeceği gibi herhangi için icra takibi de söz konusu olmayacaktır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No. 7256)

Tüm Haberler