İSTİSNAİ KIYMETLE BEYAN (G.Y. 53/5 MADDESİ)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.11.2017 / 29441590 tarih/sayılı dağıtımlı yazıları eki, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 27.03.2015 / 6901953 sayı/tarihli yazılarında özetle;

Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte varlığı bilinmeyen/bilinmesi mümkün olmayan eşyanın gümrük kıymetine ilişkin unsurlar için, Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi kapsamında; Söz konusu kıymet veya matrah unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunularak bu süre içerisinde isabet eden vergilerin ödenebileceği belirtilmiştir.

Bahse konu yazılar ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddesi ekte sunulmuştur.

İSTİSNAİ KIYMETLE BEYAN (G.Y. 53-5 MADDESİ)


Tüm Haberler