TÜRKİYE - BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA) ONAYLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 24.02.2021/31404 (1.Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan ‘’Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve Kuzey İrlanda ile Ticarete İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar’’  kapsamında Türkiye & Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması ekleriyle birlikte onaylanmıştır.

Özetle;

Bilindiği üzere Birleşik Krallık 01.01.2021 tarihi itibariyle AB'nin ticaret düzenlemeleri, Türkiye ile AB arasında mevcut Gümrük Birliği, Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı, AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAMK) dışında kalmıştır.

Anlaşmanın Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede yapılan ithalat işlemlerinde, diğer ülkelere ilişkin vergiler üzerinden hesaplanan vergilerin depozito/teminata bağlanacak şekilde işlem tesis edilmesi yönünde İthalat Rejim Kararında düzenleme yapılmıştı.

Anlaşma kapsamında, EK 2-A listede yer alanlar hariç olmak üzere sanayi ürünlerinin tamamı, tarım ürünlerinin bir kısmında Gümrük Vergilerinde indirime gidilmiş veya sıfırlanmıştır.

Anlaşma kapsamında doğrudan nakliyat kuralı geçerli olduğundan, üçüncü bir ülkedeki satıcı tarafından düzenlenen satış faturaları kabul edilmekle birlikte, menşe beyanlarının Birleşik Krallıkta yerleşik ihracatçı tarafından yapılması esastır. Diğer yandan, Birleşik Krallık’tan sevk edilip üçüncü ülke veya ülkeler üzerinden transit yoluyla Türkiye'ye sevk edilen eşya için Birleşik Krallık'taki ihracatçı menşe beyanı düzenleyebilecektir. Ancak eşyanın transit ülke veya ülkelerinde herhangi bir değişikliğe uğramadığını kanıtlayıcı bilgi belge ibrazı talep edilebilir.

Birleşik Krallık, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonundaki (PAMK) çapraz kümülasyon sisteminden ayrıldığından, Kümülasyona dahil ülkeler menşeli eşyaların Birleşik Krallık üzerinden ülkemiz sevkiyatında tercihli ticaret söz konusu olmayacaktır.

Birleşik Krallık menşeli eşyanın AB ülkeleri üzerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ülkemize ithalatında Gümrük Vergisi tatbik edilmeyecektir.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda Tarife Cetvelinin 50 ila 63. Fasıllarında yer alan tekstil ürünleri hariç olmak üzere, Telafi Edici Vergi (TEV) söz konusu olmayacaktır.

Anlaşma eki menşe protokolünde menşe kazanım kuralları, yeterli/yetersiz işçilik ve işlemler, tolerans kuralı, etkisiz unsurlar, ülkesellik ilkesi ile imal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi için menşeli olmayan girdilere uygulanması gereken işçilik veya işlem listesine yer verilmiş olup, menşe beyanında bu kurallara riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına (YYS) haiz olan firmaların taraflarca karşılıklı tanınması, özel faydalar içerecek uygulamalara tabi tutulmalarına yönelik düzenleme yapılmasının teşvik edileceği belirtilmiştir.

Türkiye - Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

Tüm Haberler