HİZMETLERİMİZ

HİZMET BAŞLIKLARIMIZ

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Danışmanlığı
 • YYS Kapsamında Eğitimler
 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimleri
 • Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı
 • Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinin Denetimi
 • Dahilde İşleme Süreç Yönetimi
 • Sonradan Kontrol Denetimleri Danışmanlık ve Refakat Hizmeti

Hizmet açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

.

EĞİTİMLER

Eğitimler; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri olarak en az on yıllık mesleki tecrübesi bulunan kurucu ortaklarımız tarafından verilmektedir. Firmanız talebine istinaden eğitimlerimizin tamamında katılımcılarımız kayıt altına alınır ve katılan kişiler adına sertifika düzenlenir. Eğitim içeriği, firmanızla koordineli biçimde sektör, eşya cinsi, eşya menşei, tedarikçiler, hedef pazarlar vb. hususlar dikkate alınarak hazırlanır. Talep doğrultusunda, firmanıza özgü olarak dizayn edilmiş eğitim materyallerinin ve dokümanların birer nüshası firmanız yetkilileriyle paylaşılır.

1. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Kapsamındaki Eğitimler

A. Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimleri

 İlgili departmanlarda çalışan personele verilir ve aşağıdaki başlıkları içerir.

 1. Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
 2. Gümrük cezaları
 3. Kaçakçılık mevzuatı
 4. Tarife, kıymet, menşe
 5. Lisans, izin, uygunluk belgeleri
 6. Ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi, telafi edici vergi
 7. Kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamaları
 8. Çift kullanımlı eşya
 9. İthali veya ihracı yasak eşya
 10. Ambargoya tabi eşya

B. Eşya Hareketlerindeki Risklere İlişkin Eğitimler

Dış ticarete konu eşya ile fiziki olarak temas eden ilgili personele verilir ve aşağıdaki başlıkları içerir.

 Narkotik maddeler ve tespiti

 1. Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeler ve tespiti
 2. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve tespiti
 3. Taşıma araçlarında zula ve yedi nokta kontrolleri
 4. Güvenlik ihlallerinin (terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç vb.) tespit edilmesi ve önlenmesi
 5. Uluslararası tedarik zincirinde riskler ve korunma yöntemleri

2. Gümrük ve Dış Ticarete İlişkin Farkındalık ve Uygulama Eğitimleri

 1. Gümrük Mevzuatı
 2. Kaçakçılık Mevzuatı
 3. Tarife, Menşe, Kıymet
 4. Gümrük Rejimleri, Dahilde İşleme Rejimi ve Uygulamalar
 5. Ödeme ve Teslim Şekilleri
 6. İthalat ve İhracat Uygulamaları
 7. Ticaret Politikası Araçları
 8. Serbest Ticaret Anlaşmaları

.

KONTROL VE DENETİM

 1. Gümrük beyannamelerinin risk kriterlerine göre seçilmesi ve eki belgelerle birlikte dış ticaret mevzuatına uygunluğunun kontrol edilmesi. Bu kapsamda;
  • Gümrük beyanı ile siparişin kontrolü.
  • Gümrük beyanı ve eki belgelerin tam ve doğru olduğunun kontrolü.
  • Kıymet, menşe ve tarife doğruluğunun kontrolü.
  • Eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgelerine tabiiyetinin kontrolü.
  • Eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi, telafi edici vergi, kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamalarına tabiiyetinin kontrolü.
  • Eşyanın; çift kullanımlı eşya, ithali veya ihracı yasak eşya, ambargoya tabi eşya olup olmadığının kontrolü.
 2. 2 No.lu KDV beyannamelerinin incelenmesi.
 3. Yurtdışı firmalarla yapılan tedarik sözleşmelerinin incelenmesi.
 4. Dış ticaret ve gümrükle ilişkili muhasebe ve stok hesaplarının (102, 159, 320, 150, 151, 152, 153 vb.) Müfettiş bakış açısıyla incelenmesi.
 5. Para ve eşya hareketlerinin beyannamelerle uyumunun kontrol edilmesi.
 6. Credit/Debit Note uygulamalarının incelenmesi.
 7. Bulguların, uygunsuzlukların ve önerilerin departman yönetimi ve üst yönetime raporlanması.

.

DANIŞMANLIK

 1. G.İ.K. Yönetmeliği Ek:2 Soru Formunun 5.1.3. başlığı kapsamında gümrük / dış ticaret mevzuatında ve diğer ilintili mevzuatlarda yapılan değişikliklerin firmanın sektörü ve ticareti yapılan eşya itibarıyla yorumlanması ve iş sürecine etkileriyle birlikte bülten olarak mail yoluyla paylaşılması.
 2. Olay/olgu bazında vaka analizleri.
 3. Değerlendirmelerin departman yönetimi ve üst yönetime sunulmak üzere bilgi notu veya rapor olarak düzenlenmesi.
 4. Mevzuat, vergiler, teşvikler vb. dış ticarete ilişkin konularda -aynı gün içerisinde yazılı/şifahi olarak iletişim kurma garantisiyle- bilgilendirme.
 5. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) süreç yönetimi.
 6. Gümrük idareleri veya resmî kurumlara sunulacak yazı/başvuruların hazırlanması, gözden geçirilmesi.

.

DAHİLDE İŞLEME SÜREÇ YÖNETİMİ

Süreç; dahilde işleme konusunda yirmi yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunan uzman personellerimiz tarafından firmanız yetkilileri ile koordineli biçimde yönetilir. Sürecin işleyişi aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır.

 1. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) başvurusu
 2. Revizyon işlemleri ve bildirimler
 3. Süre uzatım işlemleri
 4. Belge kapsamında ithalat işlemlerinin izlenmesi
 5. Belge kapsamında ihracat işlemlerinin izlenmesi
 6. Belge sorumluluklarının takip edilmesi
 7. Son durum analizi
 8. Belge kapatma işlemleri

İlk kez dahilde işleme rejimi kullanacak firmalara talep doğrultusunda sektör, eşya cinsi, eşya menşei, vergiler, tedarikçiler, hedef pazarlar vb. firma ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim ve bilgilendirme yapılır.

.

1. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Başvurusu

Riskler ve Belge Düzenleme: Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi “DİİB” ile ilgili menfaat ve riskleri ile yerli hammadde alımları, ithalat ve ihracat evraklarının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

Ön İnceleme: Firmanın; kapasite raporu, ihracat ve ithalat geçmişi, ihracat tahminleri ve ithalat ihtiyacı ve ihracat taahhüdü gibi verileri dikkate alınarak bilgi ve belgeleri incelenir. İstekler, başvuruya engel haller ve riskler dikkate alınarak gereken öneriler yapılır.

Bölge Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı Kaydı Yapılması: Firmadan başvuru için gerekli belgeler talep edilir. Belgelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir. Bölge Müdürlüğüne evraklar teslim edilerek kayıtları yaptırılır. DİİB elektronik başvurusu ve izleme işlemleri için Firmanın verdiği yetki belgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından Firma adına yetkilendirilir.

Başvurunun Yapılması: Firma bilgi ve belgelerine, ihracat taahhüdü ve ithalat ihtiyacına göre hammadde sarfiyat hesapları yapılır. Hazırlanan dosya Firmanın bilgi ve onayına sunulur. Firma onayından sonra e-imza kartı ile Bakanlığa başvuru yapılır.

Kurumdan Takip Edilmesi: Başvurulan dosya kurumdan ve sistemden takip edilerek sonuçlandırılır. Çıkan belgenin talep edilenle uyumluluğu ve doğruluğu kontrol edilir.

Belgenin Gönderilmesi: Belge onaylanınca belge sureti (isteğe göre fotokopi) ilgili Bölge Müdürlüğü’nden alınarak veya Bölge Müdürlüğü farklı şehirde ise organize edilerek Firmaya veya belirlediği kişi ve kuruluşlara gönderilir.

2. Revizyon İşlemleri ve Bildirimler

Revizeler: İthalat ve ihracat miktarlarında arttırma ve azaltma ihtiyacı, hammadde birim kullanımları vb. değişikliklerinin yapılması gerektiğinde belge değerleri revize edilmelidir.

Firmanın talebi ve kapasite raporu dahilinde hazırlanan proje çalışması Firma onayına sunulur. Firmadan alınan onaylı dosyaya göre revize başvurusu ve takibi yapılır. Revize onayı veya ret gerekçeleri firmaya bildirilir.

3.  Süre Uzatım İşlemleri

Süre Alınması: Gerçekleşen ithalat/ihracat oranı, hammaddenin ilk geliş tarihi, zorunlu yasal sebepler vb. gibi kriterler dikkate alınarak uygun olan süre alımları Firmadan alınan sözlü ya da yazılı onayla zamanında yapılır.

4. Belge Kapsamında İthalat İşlemlerinin İzlenmesi

İzleme ve Raporlarla Bilgilendirme: Belge kapsamında gerçekleşen ithalat ilgili miktar ve tutar gerçekleşmelerinin izlenmesi, ithalat miktar ve tutarlarının belge ve yasal şartlara uyumu, belgenin kapatılması için önemlidir. Firmanın tüm ithalatı izlenerek gerçekleşme miktar ve değerleri tespit edilir. Gerçekleşen ithalat miktarlarına göre ham madde sarfiyat hesaplamaları yapılarak, gerçekleşmesi gereken ihracat miktar ve tutarları, ek süre hakları, sisteme yansıyan beyanname hataları, döviz kullanım değerleri ve kapanmayan beyannamelere ilişkin vb. bilgiler Firmaya rapor halinde bildirilir.

Yurtiçi Alım-Satım ve Özel Faturaların Kaydı: Yurt içinde düzenlenen yurt içi alım - satım ve özel faturaların, ithalat ve ihracat malları olarak girişinin sistemden zamanında yapılması zorunludur. Firma ile sürekli irtibat kurularak, faturaların yasal süresi içinde sisteme girişlerinin yapılması sağlanır.

5. Belge Kapsamında İhracat İşlemlerinin İzlenmesi

İzleme ve Raporlarla Bilgilendirme: Belge kapsamında gerçekleşen ihracatlarla ilgili miktar ve tutar gerçekleşmelerinin izlenmesi, ihracat miktar ve tutarlarının belge ve yasal şartlara uyumu, belgenin kapatılması için önemlidir. Firmanın tüm ihracat gerçekleşme miktar ve değerleri tespit edilir. Gerçekleşen ihracat miktarlarına göre ham madde sarfiyat hesaplamaları yapılarak, gerçekleşmesi gereken ithalat miktar ve tutarları, ek süre hakları, sisteme yansıyan beyanname hataları, döviz kullanım değerleri ve kapanmayan beyannamelere ilişkin bilgiler Firmaya rapor halinde bildirilir.

6. Belge Sorumluluklarının Takip Edilmesi

Belge özel şartlarına uyumlu bir şekilde sistem üzerindeki veriler kontrol edilir ve gerekli bildirimler firmaya iletilir.

Firma, Telafi Edici Vergi (TEV) ödenmesi gereken durumlar hakkında bilgilendirir. Kapatma işlemleri aşamasında TEV hesaplamaları yapılarak kapatmada kullanılmasını sağlanır.

Fire ve İkincil İşlem Görmüş Ürün (Ekonomik değer taşıyan atık) konusunda kapasite raporu, yasal mevzuat bilgileri ve kurum görüşleri doğrultusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

7. Son Durum Analizi

Sisteme yansıyan işlemler her aşamasında kontrol edilerek bilgilerin doğruluğu tespit edilir. Gerçekleşen değerlere göre sarfiyat tablosu hazırlanır. Gerekirse belgenin gerçekleşen değerler üzerinden revize edilmesi sağlanır. Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplamaları yapılır. Varsa eksik ödemeleri hesaplanır. İlave ödeme gerekmesi halinde hesaplama tablolarını firmaya maille gönderilir.  Firma ile varılan mutabakat sonunda belge kapatma dosyası hazırlanır. Başvuru yapılır, kapatma işlemi tamamlanıncaya kadar takip edilir. Fazla ödenen TEV varsa geri alınabilmesi için listelerin oluşturulması ile Bölge Müdürlüğünden ilgili Gümrüğe ödeme için yazının yazılması sağlanır.

8. Belge Kapatma İşlemleri

Manuel ve elektronik ortamda taahhüt kapatma işlemleri yapılır. Ticaret Bakanlığı’nın istemiş olduğu dilekçe ve listeler hazırlanarak firma tarafından kaşe ve imza yapılması istenir. Mevcut evraklar kapatma müracaatını değerlendirecek uzmana ulaştırılır. Sistem üzerinden uzmanın belgeyi değerlendirmeye aldığında gerekli irtibat sağlanır. Sistem üzerinden kapatma gerçekleştiğinde ilgili uzman ile temasa geçilir ve kapatma yazısı temin edilir.